Zondag 14 juni 2020

11u00  Eucharistieviering

 Inleiding

Lut, Yolande, Annemie en Patty heten jullie van harte welkom. We hopen dat ieder in ons aanbod iets naar zijn gading vindt. Natuurlijk willen wij ook alle mama’s een fijne moederdag wensen. Echte knuffels en kussen kunnen nog niet, maar we zijn zeker dat jullie ook op andere manieren in de bloemetjes gezet worden. Jullie zijn zulke sterke gidsen!

Misschien ziet onze zoektocht naar geluk er vandaag de dag wat anders uit dan enkele maanden geleden. Toen was voor velen geluk onlosmakelijk verbonden met materiële welstand, luxe, comfort. Nu heroriënteren we, zijn velen op zoek naar een echte houvast, een geloof dat hoop en toekomst biedt, een God misschien.

 

Jezus leert ons in het evangelie dat we niet verder moeten zoeken op dwaalwegen. “Ik ben de weg die gij zoekt, de poort naar geluk, toekomst en rust”, maakt hij ons duidelijk.

Evangelie (Joh. 14, 1-12)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Jullie moeten je niet zo laten verontrusten.

Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij!
In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden.
Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga
om voor jullie een plaats gereed te maken?
Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken,
maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op,
zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.
En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’
`Maar Heer,’ zei Tomas,
`we weten niet eens waar U heen gaat;
hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’

Jezus antwoordde:
`Ik ben de weg, en de waarheid en het leven.
Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.
Als jullie Mij hebben leren kennen,
zul je ook mijn Vader leren kennen.
Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’

 


 

Hierop zei Filippus:
`Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’
En Jezus weer:
`Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus,
en je hebt Me nog niet leren kennen?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Hoe kun je dan nog zeggen:
`Laat ons de Vader zien”?
Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij?
De woorden die Ik tot jullie spreek,
spreek Ik niet uit Mijzelf:
het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.
Geloof Me toch:
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij;
of geloof het anders op grond van de daden.
Waarachtig, Ik verzeker jullie:
wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten;
ja nog grotere zal Hij verrichten,
want zelf ga Ik naar de Vader.
KBS Willibrord 1995

Een vleugje muziek

Johan Sebastian Bach componeerde cantate 166 aan het eind van zijn eerste jaar als Thomascantor in Leipzig, voor 7 mei 1724, de vierde zondag na Pasen die 'Zondag Cantate' wordt genoemd.

Opm.: in onze liturgische kalender wordt Pasen als eerste zondag geteld, waardoor wij nu van de 5e zondag na Pasen spreken.

https://www.youtube.com/watch?v=0JSD3ef-nwo

Ich will an den Himmel denken

Ik wil aan de hemel denken

und der Welt mein Herz nicht schenken.

en mijn hart niet aan de wereld schenken.

Denn ich gehe oder stehe,

Want of ik ga of sta

so liegt mir die Frag im Sinn:

steeds zit deze vraag in mijn gedachten:

Mensch, ach Mensch, wo gehst du hin?

Mens, ach mens, waar ga je heen?

https://www.pastoralezorg.be/page/uitgelicht-op-weg-gaan/

Koraalhuis in corona-dagen

Koraalhuis,

plek van ontmoeting

en plek voor mensen in nood…


Zoals vele organisaties is ook het Koraalhuis als inloophuis tijdelijk gesloten sinds 13 maart. Dit betekent echter niet dat mensen voor een gesloten deur blijven staan! Ook in deze onwezenlijke corona-dagen kunnen mensen nog steeds bij ons terecht. Voor brood. Om een douche te nemen. Met een voorschrift voor noodzakelijke medicatie die ze niet kunnen betalen. Voor uitleg bij een brief die men niet verstaat. Voor een gesprek… Dat gebeurt allemaal volgens de richtlijnen: individueel, met de nodige afstand en voorzorgen.

In alle eerlijkheid, in het begin van de quarantaine was het afwachten of er mensen zouden komen. Het is een compleet andere werkwijze: op afspraak, één na één, zonder koffie of thee en de gebruikelijke gezelligheid. Maar het kan niet anders… En de mensen komen, elke week een paar meer… Ze houden zich zonder probleem aan de regels, wachten geduldig hun beurt af, met de nodige afstand. Hoe langer de quarantaine duurt, hoe belangrijker de babbel wordt die bij het brood hoort. De eenzaamheid weegt, het gemis aan vrienden en dierbaren, aan de kleinkinderen wordt alsmaar groter, er is bij sommigen angst en radeloosheid door het volledig wegvallen van het gezinsinkomen… Het zijn zware tijden, voor iedereen, nog het meest voor de mensen die het voordien ook al moeilijk hadden.

Daarom wil ik graag uw hulp vragen. Het Koraalhuis heeft mondmaskers nodig, zodat ook onze kwetsbaarste mensen de nodige bescherming kunnen dragen. Steekt u de handen uit de mouwen en doet u mee aan de nationale naaiactie? Maakt u ook mondmaskers voor het Koraalhuis? Zodra je ze bij ons binnenbrengt, kan ik ze meteen aan onze mensen bezorgen.

Hallo allemaal

Zoals jullie wel weten, zitten we met het Technisch Comité graag in ons Krankse.

Maar niet enkel om gezellig met jullie iets te drinken, uiteraard ook om te zorgen dat onze parochiezaal steeds tiptop in orde blijft!

Tot nader order blijven we gesloten,  maar hopen we stilletjesaan op de heropening van ons favoriete café na de lockdown.

Ondertussen zijn we volop nieuwe renovatiewerken aan het opstarten. De volledige vernieuwing van ons sanitair! Als alles volgens planning loopt, starten de werken half juni en zullen er tegen eind juni nieuwe toiletten en sanitair geplaatst zijn. Na de nieuwe vloer en de vernieuwde keuken weer een extra troef voor ‘ons’ Kranske.

Hopelijk zien we jullie allemaal snel weer!

Tot binnenkort

Het Technisch comité

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

Okra Coloma in coronatijden:

Het is niet simpel ook nog omdat onze mensen bijna voor 2/3 uit personen boven de 70 jaar bestaan.

Met Pasen zijn we een zakje eitjes in de brievenbussen van onze leden gaan steken.

We houden ook contact via mail en bellen regelmatig met leden. Ons magazine steken we nu per 2 maand in de bussen.

De wekelijkse dans, yoga en turnnamiddag liggen nu ook stil, maar we hebben al een plan klaar als 't Kranske terug open mag om op veilige manier ( afstand , geen handen wassen of kussen, mondmaskers, handgel enz. ) terug stilaan wat sport te kunnen doen.

We hadden ook een lid die in de home verblijft en 90 jaar werd. Daar zijn we haar geschenk gaan afgeven en hebben zoveel mogelijk kaartjes gestuurd.

En… raar maar waar we hebben in deze tijd 2 nieuwe leden bij!

Dus vanaf het mag, gaan we stilaan onze sport hervatten, hetzij aangepast en hopelijk kunnen we vanaf september terug volledig starten met onze daguitstap en smoutebollennamiddag.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

   

Welkom beste lezer.

 

Met ons liturgie groepje ‘Mozes’ hebben wij onze hoofden even virtueel samen gestoken.

In deze periode van op-kot-blijven zie je, als je dat wil, ook enkele corona-lichtpuntjes.

Jezus komt aan het woord en zegt: “Als jij dat wil ben Ik je deur”.

Paul inspireert ons en laat ons, los van de huidige omstandigheden, even stilstaan bij een nu wel erg actueel stukje huis.

Tot slot worden we in goed gezelschap op weg gezet met de vraag om onderweg zelf ook gids te zijn .

Laat ons er ‘op-afstand-toch-samen’ van genieten.

 

Lockdown

 

Ja, er is angst.

Ja, er is isolatie.

Ja, er wordt gehamsterd.

Ja, er is ziekte.

Ja, er is zelfs dood.

Maar …

Ze zeggen dat je na zoveel jaren lawaai de vogels weer kunt horen.

Ze zeggen dat de lucht niet langer vol smog is, maar blauw en grijs en helder.

Ze zeggen dat mensen elkaar toezingen zodat wie alleen is, de geluiden kan horen van de families om zich heen.

Ze zeggen dat een hotel gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt.

 

Vandaag is een jonge vrouw druk bezig om flyers te verspreiden met haar nummer op zodat anderen iemand hebben die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden velen zich voor om daklozen, zieken en vermoeide mensen te verwelkomen en onderdak te geven.

 

Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren.

Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren.

Over de hele wereld worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe realiteit:

            hoe groot we werkelijk zijn,

            hoe weinig we feitelijk kunnen controleren,

            en - wat er echt toe doet - van elkaar houden.

 

Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.

Ja, er is isolement, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.

Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.

Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet ziek te zijn.

Ja, er is zelfs dood, maar liefde kan altijd opnieuw geboren worden.

 

Ontwaak met de keuzes die je maakt om nu te leven.

Adem vandaag.

Luister voorbij het geraas van je paniek: de vogels zingen weer.

Kijk voorbij je ramen en deuren: de lucht klaart op.

Ruik: de lente komt voorbij.

Weet tegen beterweten in: altijd word je omringd door Liefde.

Open de ramen van je ziel en - al kun je de ander niet aanraken - zing over het lege plein!

(Naar Richard Hendrick, Ierse franciscaan)

Omdat we nog steeds niet kunnen samenkomen in de  kerk, heeft het groepje dat de viering deze zondag zou verzorgen toch voor een bijdrage gezorgd! Dankjewel aan het groepje en veel leesplezier aan jullie allemaal... Nog even volhouden!

Tekst eerste lezing: Handelingen 2, 14.22-33

Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten:
"Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem,weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden.
Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is.
Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen, die God door Hem onder u heeft verricht:
Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood.
Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te hebben ontbonden;
want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden.
Doelend op Hem toch zegt David:
De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen;
daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde;
ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien.
Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen. Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn.
Mannen, broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestorven en begraven is;
we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag.
Welnu, omdat hij een profeet was, en wist, dat God hem een eed gezworen had dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen,
zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien.
Deze Jezus heeft God doen verrijzen. En daarvan zijn wij allen getuigen."

Nieuwe data vastgelegd!

Ook al weten we niet wanneer we terug kunnen samen vieren toch proberen we al één en ander te plannen.

Zolang we ‘in ons kot’ blijven zal elke zondag een (bescheiden) bijdrage op de website verschijnen van het liturgisch groepje van dienst.

Kerkkuis: nieuwe datum wordt vast gelegd zo gauw we weten wanneer we kunnen samen komen. Zo kunnen we hopelijk in een propere kerk starten.

Plechtige geloofsbelijdenis: zondag 6 september ‘20

De naamopgave zullen we koppelen aan het JIP-weekend van 2 tot 4 oktober: een plechtig naam-opgave momentje voorzien in de viering van 4 oktober ’20 waar ook alle Jippers na hun weekend aanwezig zijn.

Eerste Communie: zondag 20 september ’20.

*****************************************************************************************************************************************************************************