IMG_1983-2-small.jpg


Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

 Deze viering werd opgenomen in de kerk van O.-L.-Vrouw o/d Dijle en verzorgd door het liturgisch groepje Naomi. Jan Arnalsteen ging voor.

Je kan deze viering bekijken via onderstaande link:

 

Zo is de aftrap van de vasten 2021 een feit! Aan iedereen een deugddoende en inspirerende vasten toegewenst!

 

Voor wie de teksten graag nog eens naleest: 

Eerste lezing: uit Joël 2, 12-18 (Bewerking: C. Leterme)

 Zo spreekt God:
‘Keer nu terug tot Mij met heel je hart
en begin te vasten, te treuren en te rouwen.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.
Keer terug tot jullie God,
want Hij is goed en vol liefde,
geduldig en trouw, en bereid om te vergeven.’
Misschien keert Hij zich om,
en geeft Hij zijn zegen,
zodat jullie Hem weer graan en wijn kunnen offeren.

Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.
Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.
Breng de oude mensen tezamen,
verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.
Laat de bruidegom zijn kamer verlaten,
en bruid haar bruidsvertrek.
Priesters, dienaren van de Heer,
smeek in de tempel, tussen altaar en voorhal:
‘Ach Heer, spaar uw volk, uw eigendom,
geef het niet prijs aan spot en belediging van andere volken.
Waarom zouden ze mogen zeggen:
“En waar is nu hun God?”’

Dan zal God het opnemen voor zijn land
en zich ontfermen over zijn volk.

Redding (C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 164)

Op een dag regende het zo lang en zo hard,
dat de hele streek overstroomde.
Een heel gelovig man klom op zijn dak.
Er kwam een reddingsboot langs
die hem wilde meenemen.
Maar de man zei: ‘God zal wel voor mij zorgen’
en hij stuurde de boot weg.
Het bleef stormen en regenen,
en het water bleef stijgen.
Nu stond het water tot aan zijn kin.
Er kwam een roeiboot langs
die hem wilde redden,
en weer weigerde de man.
‘Ik vertrouw op God’, zei hij,
‘Hij komt me wel helpen.’
Het water steeg nog hoger.
De man kon nauwelijks ademhalen.
Toen kwam er een helikopter.
De bemanning liet een ladder zakken
om hem te redden.
Maar de man zei: ‘Ga maar weg.
God zal me redden.’
Maar het bleef regenen
en het water bleef stijgen.
Tenslotte verdronk de man.

Hij ging naar de hemel.
Toen hij God zag, riep hij:
‘God, ik had zoveel vertrouwen in U.
Ik geloofde heel sterk in U.
Waarom heeft U mij niet gered?’
Toen krabde God zich op het hoofd en zei:
‘Ik begrijp er niets van!
Ik heb je nog wel twee boten
en een helikopter gestuurd!’

Evangelie: Matteüs 6, 1-6.16-18

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je binnenkamer terug, en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Bezinning

Vastentijd is oefentijd
Is wakker worden na de winterslaap
en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk voor zich.

Is je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen op het grote Licht
dat openbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad van de vrede en menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.

Vastentijd is trainingstijd
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentijd.
De grote opwarming om te herleven.