Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

  

Leviticus stelt in de eerste lezing dat de wet niet toelaat onreinen aan te raken.

In het evangelie lezen we dat Jezus het wel doet: levensecht en door medelijden bewogen steekt hij zijn hand uit naar een medemens, raakt hem aan en betrekt hem zo terug bij de gemeenschap.

We lezen bij Leviticus:

De Heer sprak tot Mozes 'Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen; Hij moet zijn baard bedekken en roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.' (Lev 13, 1-2. 45-46)

     

Maar wat lezen we nu bij Marcus?

Er kwam ook een man met een huidziekte bij Jezus. Hij knielde voor Jezus en vroeg hem om hulp. De man zei: ‘Als u wilt, kunt u mij beter maken.’ Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei: ‘Ik wil dat je beter wordt.’ Meteen werd de man beter. Zijn huidziekte was weg. Voordat Jezus de man liet gaan, waarschuwde hij hem. Hij zei: ‘Denk erom, je mag aan niemand vertellen wat er gebeurd is.’ Ook zei hij: ‘Ga naar de tempel. Daar moet de priester vaststellen dat je beter bent. En je moet het offer brengen dat verplicht is volgens de wet van Mozes. Dan kunnen de mensen zien dat je echt beter bent.’ Maar toen die man wegging, vertelde hij aan iedereen steeds weer wat er gebeurd was. Daardoor kon Jezus niet langer overal komen. Hij bleef op eenzame plaatsen. Maar zelfs daar kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe. (Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1580-1581)

Jezus, voorafgegaan door Johannes de Doper, gaat ‘het land’ binnen met een heel eigen boodschap. In het begin van  zijn tocht door Galilea, legt Jezus uit hoe het Rijk van God geweldloos en in stilte groeit als een zaadje dat ontkiemt. In stilte, beetje voor beetje, eerder voorzichtig wil hij zijn boodschap brengen. Hij wil geen superman zijn en niet overrompeld worden en misschien is dat wel de reden waarom Hij de man hier vraagt om zijn genezing stil te houden.

In dit verhaal is Jezus therapeut. Zijn therapie is 'nabij-zijn’, verbonden zijn. Zo geneest Hij ziekten en vooral zieken. Hij geeft de mens weer terug aan zichzelf en brengt hem weer terug naar de gemeenschap.

Zieken bezoeken en met hen omgaan zoals Jezus hier doet vinden we als werk van barmhartigheid niet terug in het Oude Testament. Ziekte werd in die tijd gezien als een straf van God, vandaar ook dat zieken toen zonder veel omhaal uitgesloten werden uit de samenleving.

Jezus overtreedt hier de wet en negeert de voorschriften als hij de man aanraakt. Tegelijkertijd draagt hij hem op om diezelfde wet strikt te volgen en zich aan te bieden bij de priester! Wat is de mogelijke boodschap achter dit schijnbaar tegenstrijdig optreden?

Jezus wil ons inspireren over onze manier van omgaan met verboden en geboden. Zijn wijze van leven en hoe hij met mensen omgaat kan je zien als een ongeschreven wet. Het is de maat voor een innerlijk kompas van waarden dat ons richting moet geven in ons eigen handelen. Wij moeten met andere woorden leren omgaan met grijs, leren onderscheiden wat in bepaalde omstandigheden het goede (of alleszins het best mogelijke) handelen is. Dat kompas vinden we terug, enerzijds in de Bijbel, anderzijds in de traditie zoals die zich ontwikkelt in de christelijke gemeenschap.

De Bijbel - in het bijzonder het Nieuwe Testament – kennen we als ons belangrijkste richtsnoer. Daarin wordt het leven van Jezus beschreven en dat is richtinggevend voor elk van ons.

‘Wat is goed leven vandaag?’ en ‘Hoe kan ik hier en nu goed handelen?’. Dikwijls staan wij als christen voor grote en kleine uitdagingen waarvoor de Bijbel geen concrete of duidelijke of nu toepasbare aanwijzingen geeft. Met de Bijbel als inspiratie zullen we het leven van vandaag interpreteren en evalueren en delen met elkaar en zo telkens opnieuw een stukje evangelie schrijven.

Gebed 

Als je heel eerlijk bent en durft te kijken
tot in het diepste binnenste van je leven,
dan zul je merken dat je op een of andere manier
ook zelf nood hebt aan genezing – zegt God.
Misschien ben je blind voor de kansarmoede in je eigen buurt,
of doof voor het levensverhaal van mensen rondom je.
Misschien draagt je hart sporen van melaatsheid
vanwege domme fouten uit het verleden,
of wordt heel je leven getekend door kwetsuren van pijn en on­macht.
Laat Mij je dan aanraken – zegt God –
en je nieuw leven geven. Erwin Roosen

Met dank aan het liturgisch groepje 'Mozes'