Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

 Huis met een hart

 

Derde zondag: 13 december

Huis voor iedereen-een

 

De viering werd in de kerk van Leliëndaal opgenomen en kan je hier bekijken: 

 

 

We geven hier enkele teksten mee zodat je ze nog altijd kan nalezen.

 

Advent is de tijd van groeiend licht.

De lezingen van vandaag geven aan dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen.
Mensen van wie het hart gebroken is. Mensen die gevangen zitten. Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. Mensen die thuis vast zitten omwille corona …
Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven. Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor.
We kijken uit naar ‘iemand’ die iedereen bij de hand neemt en ons allen meevoert in de blijde boodschap. Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen.

 

 

Eerste lezing: Jesaja 61, 1-2a. 10-11: Wees blij (uit Bijbel in 1000 seconden)

De profeet zegt: 'Ik ben helemaal doordrongen van de geest van God, want Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om goed nieuws te brengen aan de armen, om al wie de moed verloren heeft, op te beuren, om aan de gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn, en aan wie vastgeketend is mee te delen dat ze terug mogen keren naar het licht om een jaar aan te kondigen waarin God zijn goedheid zal tonen. Ik ben ongelooflijk blij om wat God heeft gedaan. Ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij gered, en mij geluk gebracht. Want zoals de aarde groen voortbrengt en zoals zaadjes in een tuin ontkiemen, zo doet God geluk groeien. Zijn roem zal groot worden voor het oog van alle volkeren.'

Evangelie: Johannes 1, 6-8. 19-28: Getuigen van het licht (Willibrordvertaling)

6Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. 7Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. 8Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht.
19Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toe zonden om hem te vragen: “Wie zijt gij?” 20Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: “Ik ben de Messias niet.” 1Zij vroegen hem: “Wat dan? Zijt gij Elia?” Hij zei: “Dat ben ik niet.” “Zijt gij de profeet?” Hij antwoordde: “Neen.” 22Toen zeiden zij hem: “Wie zijt gij dan?” Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?” 23Hij sprak: “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!” 24De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: 25“Wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?” 26Johannes antwoordde hun: “Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, 27Hij die na mij komt; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.” 28Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.

 

Voorbeden

Bidden wij

voor de velen die in woord en daad getuigen van het Licht:

voor de vrijwilligers die blijven opkomen voor mensen in armoede,

voor hen die onrecht op de woonmarkt aankaarten,

dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

 

Bidden wij

voor hen die mensen samen brengen en samen houden

vanuit een grote bezorgdheid voor elkaar.

Voor hen die mensen

uit de marge willen halen; de kleinsten, de meest kwetsbaren.

Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

 

Bidden wij,

uitkijkend naar het feest van Kerstmis,

om solidariteit en dienstbaarheid.

Bidden we voor de zieken in ons midden, voor hun mantelzorgers

en voor allen die in eenzaamheid leven.

Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

Bezinning

ONBETAALBAAR 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren, 
zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan, 
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast. 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, 
zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen, 
zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen. 
Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende, 
zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, 
zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen. 
Ze zijn onbetaalbaar zij die met open ogen leven en met een open hart, 
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 
Ze zijn on-be-taal-baar zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen God zal hen tegemoetkomen.

(Kris Buckinx, april 2020)

 

 

Slotgebed

Net zoals Johannes

wil Ik ook jou zenden

-zegt God-

om te getuigen van het licht

van mijn liefde en tederheid,

vooral bij armen en kleinen.

Het is geen gemakkelijke opgave

die Ik je toevertrouw

en heel wat mensen zullen

met je lachen of je niet ernstig nemen.

Toch hoop Ik dat je volhoudt

en dat je mijn vuur in je binnenste

niet laat uitdoven,

door niets of niemand.

Probeer aanstekelijk te werken

door je dienstbaarheid en je vreugde;

straal tederheid en warmte uit;

en blijf van mensen houden,

wie ze ook zijn

en wat ze ook gedaan hebben.

 

.                          **************************************