Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          Huis met een hart

 

Tweede zondag : 06 december

Huis van warmhartigheid

 

Hier lees je over twee mensen die ervoor kiezen om hun medemensen en toehoorders ervan te
overtuigen om Christus de leidraad van hun leven te maken.    

 

In de tweede helft van de 20ste eeuw was Billy Graham in staat om in de VS voetbalstadia te vullen.
Neen, hij was geen sportman. Hij was prediker en verkondigde de boodschap van Jezus.

Graham had een enorme uitstraling en raakte de ziel van mensen.

Niemand heeft ooit, in de hele kerkgeschiedenis, met zijn toespraken meer toehoorders korter

bij het evangelie gebracht.
Zijn medewerkers spreken van meer dan 20 miljoen mensen!
Graham overleed in 2018 en werd net geen 100 jaar.

 

Lezing: Het optreden van Johannes de Doper

Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God. In het boek Jesaja staan deze woorden van God: 'Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!' Die woorden gaan over Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn. Daar zei hij tegen de mensen: ‘Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven.’ Alle mensen uit Judea en Jeruzalem kwamen naar Johannes toe. Ze zeiden: ‘We hebben spijt van alles wat we verkeerd gedaan hebben.’ En Johannes doopte hen in de rivier de Jordaan. Johannes liep in een jas van kameelhaar, en hij had een leren riem om. Hij leefde van sprinkhanen en honing. Johannes vertelde de mensen iets bijzonders. Hij zei: ‘Na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Ik heb jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Uit 'Bijbel in gewone taal'

 

Johannes de Doper leefde in Jezus’ tijd en was een zonderling.
Zijn kleding van kamelenharen en zijn leren gordel om zijn middel waren die van de allerarmsten van Palestina. Toch was hij een indrukwekkend en bijzonder man, hij fascineerde mensen en boezemde ontzag in. Ook naar hem kwamen stromen van mensen luisteren, niet alleen verschoppelingen en geminachten maar evenzeer Farizeeën en Saduceeën (mensen van de hogere klassen en zakenmensen uit de burgerij).

Johannes was groots, niet omwille van zijn postuur of afkomst of opleiding maar vanwege zijn boodschap. Er was iets met die man waar niemand omheen kon. Velen dachten dat hij een profeet was en gezonden door God. Hij vatte zijn opdracht ook zo op en riep zijn luisteraars op om zich te bekeren. Hij preekte om deugdzaam te leven: warmhartig tegenover elkaar en eerbiedig ten opzichte van God. Vervolgens doopte hij hen niet om ze te bevrijden van zonden wel om hun lichaam ritueel te reinigen nadat ze eerder hun ziel gereinigd hadden.

 

Huis van warmhartigheid

God is ons trouw
in alle seizoenen,
jaar in, jaar uit.

Hij huist bij ons,
bij kinderen
bij oude mensen
bij alles daar tussenin.

Hij komt naar ons,
ieder jaar
als een nieuw licht
thuis in een stal
onder een ster.

‘Mensen gaan voor
op principes!’
Zo plant Hij
hoop en vrede
voor alle mensen.

Als een warm gezellig vuur,
licht God op.
Zijn Geest
huist in ons hart en
maakt ons blije
mensen uit één stuk.

Zachtheid en humor
komen over ons.
Mild worden we
voor onszelf en voor anderen.

Wij zijn huis van warmhartigheid. 

Warmhartig zijn?

Warmhartig ben je als je barmhartigheid, tederheid, zachtmoedigheid en aandacht steekt in je ontmoetingen, als je niet oordeelt, als je omarmt met warmte en liefde.

Warmhartigheid gebeurt als twee mensen die elkaar niet kennen naar elkaar omkijken en er een voelbare band ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn boodschappen laat vallen en een voorbijganger helpt met oprapen. Of wanneer je met een lekke band langs de weg staat en iemand helpt deze te vervangen.

Warmhartigheid kan ook breder zoals bijvoorbeeld die groep geëngageerde burgers. Zij willen het mogelijk maken dat gezinnen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Als warmhartige investeerders kopen zij, zonder dat zij daar winst op willen maken, aandelen van een coöperatie. Die koopt en beheert met dat geld zelf panden en stelt ze goedkoop ter beschikking van mensen die in armoede leven of tot de kansengroepen behoren. Zo kunnen deze gezinnen, die op de reguliere huurmarkt vaak afgewezen worden of terecht komen in ongezonde huizen, betaalbaar wonen. (www.woongenoten.be)

Tot slot nog dit

Warmhartigheid kost minder dan aardgas of mazout